Betula d.o.o. - okna, vrata, montazni objekti ...

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk

POGOJI ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE

IZVLEČEK IZ JAVNEGA RAZPISA RS (dodatne informacije najdete na spletni strani EKO SKLADA www.ekosklad.si.)

E. vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev pri obnovi stanovanjske stavbe, z vgradnjo učinkovitega lesenega, s toplotno prehodnostjo celotnega okna U <= 1,2 W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj) skladno s standardom En 10077-1 oziroma EN 12567-1 (2). Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajene po načelu tesnjenja v treh ravninah, kar opredeljuje RAL smernica za načrtovanje in izvedbo montažne zunanjega stavbnega pohištva.

Nepovratna finančna spodbija je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1.2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1.1.2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za prvo vgradnjo lesenih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev.

Priznani stroški vključujejo:

  • odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, skladno s smernico RAL montaže;

  • nabavo in vgradnjo senčil;

  • nabavo in vgradnjo okenskih polic;

  • obdelavo špalet;

Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nabave in vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100,00 EUR na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, izdelanih iz lesa, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanjsko enoto.

I. gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe

Dovoljenja je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo U <= 1,0 W/m2K, skladno s smernico RAL montaže. Za okna, zasteklitve in balkonska vrata je dovoljenja najmanj trojna zasteklitev. Povprečna toplotna prehodnost celotnega toplotnega ovoja stavbe, z upoštevanimi toplotnimi mostovi, mora biti U <= 0,30 W/m2K. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.

Več informacij najdete na www.ekosklad.si.

- POSTOPEK PRIDOBIVANJA SUBVENCIJE

pred izvedbo naložbe vlagatelj vloži vlogo (izpolnjeno vlogo+fotografije obstoječih oken+veljavno ponudbo za zamenjavo oken) Eko sklad pregleda in obravnava vlogo v primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge
vlagatelj mora dopolniti vlogo v roku 15 dni od vročitve poziva
v primeru popolne vloge Eko sklad vlagatelju izda odločbo in pogodbo vlagatelj podpisano pogodbo obvezno vrne Eko skladu v roku 15 dni od vročitve
vlagatelj Eko skladu predloži zaključno dokumentacijo (fotografije zamenjanih oken+fotografije med zamenjavo oken kjer se vidi postopek zamenjave in uporabljeni materiali+ izjavo o zaključku del+potrdilo o plačilu oken) v primeru nepopolne zaključne dokumentacije Eko sklad
vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge za izplačilo v primeru popolne zaključne dokumentacije izplačilo nepovratnih sredstev
v roku 30 dni od prejema zahtevka

 

GOST: